Tresc strony

Általános szolgáltatási feltételek

Általános szolgáltatási feltételek a FuneralCard-Portál használatához

§ 1 Felhasználási feltételek hatálya
(1) A Bongo Nemzetközi Temetkezési Szolgálat S.C. ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 06-643 Warszawa (továbbiakban Portálüzemeltető) szolgáltatási szerződés keretében temetkezéseknek (továbbiakban Felhasználók) a jelen felhasználási feltételek alapján használatára bocsátja a „Funeralcard-Elektronikus Gyászjelentések” Online portált (továbbiakban FuneralCard-Portal).
(2) Jelen felhasználási feltételek tartalmazzák a Portálüzemeltető és a Felhasználó között jelen szerződés alapján fennálló szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, melyeket a felek írásban is rögzítenek. A felhasználó a 3. § szerinti jóváhagyással a jelen felhasználási feltételeket irányadónak fogadja el.


§ 2 A portál célja, a Portálüzemeltető szolgáltatásai
(1) A portál üzemeltetője üzemelteti és tartja karban a „FuneralCard – Elektronikus gyászjelentések” portált a www.funeralcard.de URL címen. A temetkezések (továbbiakban: Felhasználók) a 3. paragrafus jóváhagyását követően elektronikus gyászjelentéseket tehetnek közzé a portálon. A FuneralCard integrált rendszerrel a megfelelő elektronikus gyászjelentéshez való hivatkozás létrehozásához. A Felhasználónak lehetősége van az ügyfelek számára a Portálüzemeltető által elkészített hivatkozást megküldeni, így harmadik fél számára is elérhetővé válik. A megosztott hivatkozás lehetővé teszi a szertartás helyszínéhez útvonalterv készítését. A Portálüzemeltetője továbbá lehetővé teszi a Felhasználó számára a FuneralCard-Portálon keresztüli gyásznyilvánítási eladási lehetőségeket úgy mint gyásztávirat, különleges virágdíszek, temetkezési kellékek (ebben az esetben mint Eladó) vagy hozzátartozó által rendelt kellékek megvétele (ebben a minősítésben mint Vevő), feltéve, hogy az ajánlat nem sért jogszabályi rendelkezéseket vagy jelen felhasználási feltételeket.
(2) A Portálüzemeltető szolgáltatásai az alábbiak:
(a) FuneralCard-Portál használati lehetőségeinek biztosítása a 3.
§ szerinti jóváhagyását követően
(b) FuneralCard-Portálon keresztüli a temetkezési vállalat által kezdeményezett elektronikus gyászjelentések kialakítása a szertartás adataival illetve meghívási lehetőségekkel
(c) szerződéskötések engedélyezése a FuneralCard-Portálon a temetkezés által kezdeményezett ajánlatokkal a a 4.
§ szerint
(d)
Felhasználók részére tanácsadás és támogatás a Portálüzemeltetővel kötött külön megállapodás alapján
(3) a Portálüzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a platform tartalmát és szerkezetét, valamint a hozzá tartozó felhasználói felületeket megváltoztassa vagy bővítse amennyiben ez a Felhasználóval kötött szerződés teljesítését nem akadályozza, jelentősen nem csorbítja. A Portálüzemeltető a változásokról, változtatásokról ennek megfelelően tájékoztatja a FuneralCard-Portál Felhasználóit.
(4) A Portálüzemeltető jogosult a Felhasználók ajánlatait és egyéb tartalmait technikailag feldolgozza, hogy azok tartalmát a harmadik fél mobileszközökön is megtudja jeleníteni.


§ 3 Belépés és hozzáférés a FuneralCard-Portál-hoz
(1) A FuneralCard-Portál használatának előfeltétele a Portálüzemeltető jóváhagyása. A FuneralCard-Portál értelmezése kizárólag a Polgári Törvénykönyv 14. szakasza értelmében vett vállalkozókat tartalmazza. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi társaság aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységét gyakorolja. A FuneralCard-Portál belépésére és használatára külön követelés nincs.
(2) A belépési kérelemben a Felhasználónak meg kell neveznie cégadatait, számlaadatait és kapcsolattartóját, valamint jeleznie kell, hogy szeretné-e a FuneralCard-Portál-t értékesítésre használni. Az oldal használatához szükséges hozzáférés engedélyezését elektronikusan megküldött visszaigazoló üzenettel fogadja el a portál. A hozzáférés eredményeként határozatlan idejű fizetős szolgáltatási szerződés jön létre a Portálüzemeltető és a Felhasználó között a jelen felhasználási feltételek szerint. A Felhasználó által fizetendő díjazás az aktuális árviszonyok alapján történik, melyek a FuneralCard-Portálon megtekinthetőek.
(3) Eltérő megállapodás hiányában a mindenkori díjazás havonta utólag kerül kiszámlázásra, és a számlázást követően azonnal esedékes, levonás nélkül, de forgalmi adóval együtt a vonatkozó adókulcs szerint elszámolva.
(4) A Felhasználó hogy a Portálüzemeltetőnek és más felhasználóknak adott információk - különösen a (2) bekezdés szerinti felhasználási kérelmével összefüggésben - valósak és teljesek legyenek. A Felhasználó vállalja, hogy a megadott információk jövőbeni változásairól haladéktalanul értesíti a Portálüzemeltetőjét és más felhasználókat.

(5) A Portálüzemeltető jogosult visszavonni a Felhasználó által megadott jogszerűtlen adatokat, illetve letilthatja a Felhasználót a FuneralCard-Portálhoz való hozzáféréstől amennyiben megalapozottan gyanítható, hogy a Felhasználó megsértette a jelen felhasználási feltételeket. A Felhasználó ezeket az intézkedéseket elháríthatja, amennyiben saját költségén megfelelő bizonyítékok benyújtásával megszüntetheti az eljárást.
(6) Minden az oldalra történő bejelentkezés személyre szabott, és csak az arra jogosult Felhasználó használhatja. A Felhasználó köteles felhasználó nevét illetve a bejelentkezési jelszót titokban tartani, és azokat harmadik fél illetéktelen hozzáférésétől megvédeni. Harmadik fél általi visszaélés gyanúja esetén a Felhasználó haladéktalanul tájékoztassa a Portálüzemeltetőt, a Portálüzemeltető amint tudomást szerez a jogosulatlan használatról letiltja a jelzett jogosulatlan felhasználó hozzáférését. A Portálüzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználó bejelentkezési nevének és jelszavának megváltoztatására, ilyen esetben a Portálüzemeltető haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.
(7) A felhasználónak megfelelő bejelentkezéseket, illetve a bejelentkezést követő műveleteket a Felhasználónak tulajdonítja a portál. A Felhasználó saját maga felelős minden a portálon történő tett nyilatkozatért. Egy harmadik fél által a Felhasználó tagsági fiókja alatt tett nyilatkozatokért a harmadik személyre vonatkozó védelmi hatályú szerződés alapelvei vonatkoznak.

§ 4 A FuneralCard-Portálon megkötött szerződések feldolgozása
(1) A FuneralCard-Portálon megkötött szerződések feldolgozása kizárólag a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó (ebben a minőségben Eladó) ügyfelei (Vevő) kizárólagos szerződéses partnerévé válik. A Portálüzemeltető nem vesz részt ezen szerződések megkötésében. A Felhasználó és az ügyfelei közötti szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség kizárólag ezen felek között áll fenn. A Portálüzemeltető nem köteles gondoskodni a Felhasználó és az ügyfelei között létrejövő szerződések teljesítéséről. A Portálüzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó webáruházán keresztül kötött szerződések teljesítéséért illetve a forgalmazott áruk anyagi vagy bárminemű hibáiért.
(2) A FuneralCard-Portálon keresztül közzétett elektronikus gyászjelentések és ajánlatok nem képviselik a Portálüzemeltető véleményét, a Portálüzemeltető nem ellenőrzi azok jogszerűségét, helyességét illetve teljességét.
(3) A Portálüzemeltető nem tudja garantálni a felhasználók és az ügyfelek valódi személyazonosságát és rendelkezési jogát. Kétség esetén mindkét szerződő fél köteles megfelelő módon tájékozódni a másik szerződő fél valódi kilétéről, illetve rendelkezési jogáról.

§ 5 Felhasználó kötelezettségei
(1) A Felhasználó vállalja, hogy FuneralCard-Portált kizárólag a jelen felhasználási feltételekben meghatározottak szerint célra használja.
(2) A Felhasználó kötelezettséget vállal a Portálüzemeltető felé, hogy a FuneralCard-Portálra nem tölt fel olyan tartalmat, amely sértheti a hatályos jogszabályokat illetve erkölcsi normákat. A Felhasználó rendkívüli kötelezettséget vállal, hogy a tartalom feltöltésekor betartja a vonatkozó jogszabályokat (büntetőjogi, versenyjogi és ifjúságvédelmi) illetve nem sérti meg a harmadik fél jogait (névhez, képmáshoz való jog etc..)
(3) A Felhasználó köteles az általa közzétett elektronikus gyászjelentéseket és ajánlatokat törvényszerűen megtervezni. A Felhasználó felelőssége, hogy a FuneralCard-Portálon található online áruházában a vásárlást jogilag biztonságossá tegye. A Felhasználó a TMG 5. § alapján köteles ajánlatát Impresszumba venni. A Felhasználónak mentesíteni kell a Portálüzemeltetőt a Felhasználó ügyfeleinek igényei alól. Minden tervezet minta csupán formázási példaként szolgál a Felhasználónak mindig ellenőriznie és módosítania kell azokat a konkrét alkalmazhatóság szempontjából. A szövegezés nem helyettesíti a jogi tanácsadást. Az ajánlatok teljességéért, helyességéért, aktualitásáért felelősséget nem vállalunk. Az üzlettulajdonos kötelezettséget vállal a Portálüzemeltetővel szemben, hogy minden az üzlettel kapcsolatos tevékenység a FuneralCard-Portálon történő működéséből eredő kötelezettségét teljesíti, és ezen kötelezettségek közül egy vagy több megsértése esetén a Portálüzemeltető mentesül a harmadik fél általi követelésektől.
(4) Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó él annak lehetőségével, hogy ügyfelei számára linket küldjön a Felhasználó által készített gyászjelentéshez, a Felhasználónak vagy az ügyfelének meg kell győződnie arról, hogy a címzett hozzájárul az adott elektronikus gyászjelentés elküldéséhez. A Felhasználó vállalja, hogy nem küld kéretlen levelet vagy úgynevezett spam levelet.
(5) A Felhasználónak tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely a portál vagy a portál üzemeltetéséhez szükséges műszaki infrastruktúrát veszélyeztetheti. Ezek közé tartoznak az alábbiak:
- szoftverek, szkriptek vagy adatbázisok használata a portál működtetésével kapcsolatban,
- adatok és/vagy egyéb tartalmak automatikus beolvasása, blokkolása, felülírása, módosítása, másolása kivéve, ha ez a portál rendeltetés szerinti működéséhez szükséges,
- a FuneralCard-Portál túlterhelése a nem megfelelő használat miatt.
(6) Amennyiben fennakadások lépnek fel a portál használatában vagy annak funkcióiban a felhasználó haladéktalanul értesíti a Portálüzemeltetőt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben a Felhasználó olyan harmadik fél által közzétett tartalomról kap információt, amely nyilvánvalóan sérti a vonatkozó jogszabályokat vagy egy harmadik fél jogait.
(7) Tiltott tartalmak:
- Rasszizmus
- Az erőszak és a szélsőségesség bármely formája
- Bűncselekményekre és törvénysértésekre, élet, testi épség vagy vagyon fenyegetésére való felhívás vagy felbujtás
- Személyek vagy vállalkozások elleni uszítás
- Személyeskedő, sértő kijelentések, rágalmazás, becsületsértés, harmadik fél bevonása a fenti tevékenységbe
- Tisztességes kereskedelmi törvény megsértése
- Szerzői jogot sértő vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat sértő tartalom
- Felhasználók és harmadik felek szexuális zaklatása
- Pornográfia
- Sértő, szexista, obszcén, vulgáris tartalom
A fentiek tartalmazásának tiltása érvényben van abban az esetben is, amennyiben adott jogszabályokat nem sért.

§ 6 Használati jogok
(1) A Felhasználó a tartalmakhoz visszavonhatatlan nem kizárólagos térben, időben és tartalomban korlátlan, ingyenes felhasználási jogot biztosít a Portálüzemeltetőnek. A Portálüzemeltető bármikor jogosult a tartalom felhasználására, szerkesztésére és feldolgozására. Ez magában foglalja a szerkesztési, sokszorosítási és a nyilvánosan hozzáférhetőség jogát.

(2) A Felhasználó lemond a szerzői jogdíjakról.
(3) A portál tartalmára vonatkozó minden jog a Portálüzemeltetőt illeti meg. A Felhasználónak tilos olyan tartalmat másolnia, terjesztenie és/vagy közzétennie, amelyet a Portálüzemeltető vagy harmadik felek töltöttek fel a portálra. A platformon található tartalom terjesztése és/vagy nyilvános reprodukálása a Portálüzemeltető hozzájárulása nélkül tilos.

§ 7 A Portálüzemeltető felelőssége
(1) A Portálüzemeltető teljes felelősség tartozik a portálon a szándékosságért és a súlyos gondatlanságért, szerződésben kötött kötelezettségek esetén kisebb fokú gondatlanságért. Az alapvető szerződéses kötelezettségek közé tartoznak azok a kötelezettségek, melyek teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges. Az ilyen lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén a szerződéstipikus kárra korlátozódik, mellyel a Portálüzemeltetőnek a szerződés megkötésekor az akkor ismert körülmények alapján terveznie kellett.
(2) A Portálüzemeltetője nem vállal felelősséget a vonalhálózaton belüli olyan zavarokért, melyek a Portálüzemeltető hatáskörén kívül esnek.
(3) A Portálüzemeltető csak akkor felel az előző pontok szerinti adatvesztésért amennyiben az adatvesztést a Felhasználó megfelelő adatmentési intézkedésekkel nem lehetett volna elkerülni.
(4) A Portálüzemeltető felelőssége nem terjed ki az olyan bekövetkezett károsodásokra, melyek a Felhasználó a portál nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatából erednek.
(5) Amennyiben lehetőség van a FuneralCard-Portál keresztül megjeleníthető harmadik fél adatbázisa, weboldala, szolgáltatása továbbításhoz (pl.: linkek vagy hiperhivatkozások beállításával), azonban a Portálüzemeltető nem vállal felelősséget ezen adatbázisok vagy szolgáltatások hozzáférhetőségéért, meglétéért vagy biztonságos kezeléséért sem a tartalom megbízhatóságáért. A Portálüzemeltető nem vállal felelősséget a fentiek jogszerűségéért, tartalom helyességéért, teljességéért vagy aktualitásáért.
(6) Az adatok vagy programok visszaállításáért a Portálüzemeltető felel, amennyiben azok elvesztése a megfelelő óvintézkedések ellenére (akár napi biztonsági másolat készítése) történtek.
(7) A Felhasználó és ügyfele között létrejövő szerződés a két szerződő félre érvényes, a Portálüzemeltető nem szerződő fél. Ezért a Portálüzemeltető nem vállal felelősséget az elektronikus gyászjelentésekért, eladási ajánlatokért vagy a Felhasználó és ügyfelei közötti szerződéses kapcsolatból származó egyéb árukért vagy szolgáltatásokért.
(8) A fenti felelősségkorlátozások érvényesek a Portálüzemeltető megbízottjaira is.

§ 8 Működés és hozzáférhetőség
(1) A Felhasználók jogosultsága a FuneralCard-Portál használatára a jelenlegi technikai ellátottság szerint értelmezendő. A Portálüzemeltető ideiglenesen korlátozhatja szolgáltatásait amennyiben a kapacitáskorlátok, a szerver biztonságának megerősítése vagy műszaki karbantartási munkálatok szükségesek a megfelelő minőségű szolgáltatások nyújtásához.
(2) A Portálüzemeltető 98,5 %-ban garantálja a portál működését és elérhetőségét. A rendszer működéséhez szükséges rendelkezésre álló kapacitás havonta ellenőrzésre és kalkulálásra kerül. Az ezen idő alatt történő hibákért a Portálüzemeltető nem vállal felelősséget. A meghirdetett karbantartási idő nem számít bele az előfizetésbe.

§ 9 Közvetített tartalmak
(1) A Felhasználóknak tilos olyan tartalmat közzétenni (pl.: hivatkozások vagy beillesztések segítségével), melyek sértik a törvényi előírásokat, a hatósági utasításokat vagy a közerkölcsöt. Ezen felül tilos olyan tartalmat közzétenni, mely sértheti harmadik felek jogait különös tekintettel a szerzői jogokra és védjegyekre.
(2) A Portálüzemeltető semmilyen körülmény között nem kezel harmadik féltől származó tartalmat sajátjaként. A Felhasználó szavatolja, hogy a Portálüzemeltető és a többi Felhasználó számára, hogy az elektronikus gyászjelentésekben és az ajánlatkérésekben szereplő adatok nem sértenek szerzői vagy egyéb tulajdonjogot illetve nem tartalmaznak üzleti titokra vonatkozó információt.
(3) A Portálüzemeltető fenn tartja a jogot harmadik féltől származó tartalom letiltására, amennyiben a vonatkozó jogszabályoknak ellenszegül vagy felismerhető, hogy bűncselekményre való felkészülésre szolgál.

§ 10 Kártalanítás
A Felhasználó mentesíti a Portálüzemeltetőt és alkalmazottjait vagy megbízottjait az állítólagos vagy tényleges törvénysértés és/vagy harmadik fél jogainak megsértése miatti követelés esetén, minden harmadik fél által támasztott követelés alól, amely a Felhasználó tevékenységéből ered. Ezen túlmenően a Felhasználó vállalja azon költségek megtérítését, melyek harmadik fél követelései miatt merülnek fel a Portálüzemeltetőnél. A megtérítendő költség tartalmazza a megfelelő jogi védekezés költségét is.

§ 11 A Felhasználó egyéb kötelezettségei
(1) A Felhasználó köteles:
(a) a szükséges adatmentési óvintézkedéseket kialakítani és fenntartani a szerződés teljes időtartama alatt. Az óvintézkedések vonatkoznak a bejelentkezési adatok és jelszavak gondos kezelésére,
(b) amennyiben a portálon váratlan technikai változást tapasztal vagy úgy látja bármi a portál biztonságát fenyegeti haladéktalanul értesíteni a Portálüzemeltetőt,
(c) részt vennie a FuneralCard-Portálon harmadik fél általi támadás kivizsgálásában, amennyiben a Felhasználótól ezt az együttműködést a kialakult helyzet úgy kívánja,
(d) a FuneralCard-Portálon történő üzleti tevékenységét kizárólag kereskedelmi cél keretében végezni.
(2) A Felhasználó vállalja, hogy tartózkodik minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti vagy megzavarhatja a FuneralCard-Portál működését. Nem fér hozzá olyan adatokhoz, melyekhez nem jogosult hozzáférni. Továbbá gondoskodik róla, hogy a FuneralCard-Portálon keresztül továbbított információk, dokumentumok ne legyenek vírusokkal és trójai falovakkal fertőzve. A Felhasználó kötelezettséget vállal a Portálüzemeltető felé a keletkezett károk megtérítésére, melyek kötelezettségei be nem tartásából ered, ezen túlmenően mentesíti a Portálüzemeltetőt harmadik felek követeléseitől ide értve a jogi és bírósági költségeket is.

§ 12 Hozzárendelés és beszámítás
(1) A Portálüzemeltetővel kötött portálhasználati szerződés felhasználó jogainak részleges vagy teljes átruházása harmadik fél számára nem lehetséges.
(2) A Felhasználó a Portálüzemeltetővel szemben csak nem vitatott vagy jogilag kötelező érvényű viszontkövetelésekkel élhet.

§ 13 A szerződés időtartama és megszüntetése
(1) Jelen használati feltételek alapjául szolgáló szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződés a 3. §-nak megfelelően a Portálüzemeltető jóváhagyása után tekintetik megkötöttnek.
(2) A szerződést 14 napos felmondási idővel bármelyik fél megszüntetheti.
(3) Mindkét félnek joga van a szerződést alapos indokkal a felmondási idő betartása nélkül felmondani az alábbiak alapján:
(a) a Felhasználó megsérti a jelen felhasználási feltételekben szereplő kritériumot, melyet határidő kitűzése után sem orvosol,
(b) a Felhasználó bűncselekményt vagy annak kísérletét követi el,
(c) a Felhasználó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a 3. § 2. Bekezés 4 alapján, fizetési kötelezettsége több mint hat hetes csúszásban van
(d) a Portálüzemeltetőn kívül álló vis maior következtében fellépő folyamatos működési zavarok
(4) A szerződés felmondását mindenképp írásban kell közölni.

§ 14 Felhasználási feltételek változtatása

A felhasználási feltételek változtatásáról a Portálüzemeltető írásban, faxon keresztül vagy e-mail-ben értesíti a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó az értesítést követő 6 héten belül nem nyújt be reklamációt a változtatások ellen, azokat elfogadottnak tekinti. A Felhasználót tájékoztatni kell a tiltakozás jogáról illetve a jogkövetkezményekről amennyiben hallgatás után jelezné igényét.

§ 15 Záró rendelkezések
(1) A Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik az ENSZ adásvételi törvényére. A joghatóság helye minden jogvita esetén a Portálüzemeltető bejegyzett székhelye: Varsó, Lengyelország. A Portálüzemeltető a Felhasználó illetékességi helyén is jogosult pert indítani.
(2) Amennyiben a jelen felhasználási feltételek egyes rendelkezései hatálytalanná válnának és/vagy ellentmondanának bárminemű törvényi rendelkezésnek a felhasználási feltételek érvényességét veszti. Az érvénytelen rendelkezést a felek kölcsönösen olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely joghatékonyan legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához. A fenti rendelkezés törvényi lyukak esetén is a fentieknek megfelelő.